Πολιτική Κοινωνικής Συμμόρφωσης

 

Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε ότι η Πολιτική Κοινωνικής Συμμόρφωσης να  γίνει εταιρική κουλτούρα στην επιχείρησή μας. Ως εκ τούτου, έχουν θεσπιστεί και εφαρμόζονται πρότυπα κοινωνικής συμμόρφωσης. Για τη δημιουργία ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών με αυτά τα πρότυπα κοινωνικής συμμόρφωσης, αυτή η πολιτική περιλαμβάνει:

 1. Να παρέχει στους εργαζόμενους όλα τα δικαιώματά τους που απορρέουν από τις προδιαγραφές στο πλαίσιο της εργατικής νομοθεσίας, να συμμορφώνονται με τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία.
 2. Να υπάρχει ευαισθητοποίηση για το περιβάλλον
 3. Να δημιουργήσει ένα περιβάλλον στο χώρο εργασίας όπου οι εργαζόμενοι μπορούν να έχουν την ειλικρινή επικοινωνία, το σεβασμό και την αξία.

Η πολιτική κοινωνικής συμμόρφωσης εφαρμόζεται σε όλους τους υπαλλήλους μας μέσω επιτόπιας εκπαίδευσης ή άλλων μέσων επικοινωνίας (πίνακας ανακοινώσεων, ιστότοπος, ομάδα αλληλογραφίας κ.λπ.), οι προμηθευτές μας ενημερώνονται για τις πολιτικές μας και αξιολογούνται σύμφωνα με αυτά τα κριτήρια.

Στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής, δεν επιβάλλονται κυρώσεις σε εργαζόμενους που εκφράζουν τις ανησυχίες, τα παράπονα και τις υποδείξεις τους. Αντίθετα, τα κουτιά επιθυμιών και παραπόνων χρησιμοποιούνται για να εκφράσουν αυτές τις ανησυχίες. Οι εργαζόμενοι μπορούν να εκφράσουν κάθε είδους απόψεις, αιτήματα, παράπονα και προτάσεις στα κουτιά, τα οποία αξιολογούνται από την Ανώτερη Διοίκηση και, εάν είναι απαραίτητο, πραγματοποιούνται βελτιωτικές δραστηριότητες για τομείς που είναι ανοιχτοί σε βελτίωση.

Η Πολιτική Κοινωνικής Συμμόρφωσης καλύπτει τα ακόλουθα στοιχεία:

 • Καταναγκαστική Εργασία (Εθελοντική Εργασία)
 • Παιδική Εργασία (Ανήλικοι Υπάλληλοι)
 • Διακρίσεις (Προσέγγιση Ισότητας)
 • Ηθική Επιχειρηματική Συμπεριφορά
 • Ώρες εργασίας και μισθοί (ημερομίσθιο / μισθός)
 • Υγεία και την ασφάλεια
 • Υπάλληλοι αλλοδαποί
 • Ημέρες ξεκούρασης και αργίες
 • Προσλήψεις και Απασχόληση
 • Σύμβαση Εργασίας (Συμφωνία Εργοδότη)
 • Εργασία και Εργατική Πειθαρχία
 • Την προστασία του περιβάλλοντος
 1. Καταναγκαστική Εργασία (Εθελοντική Εργασία)

Όλοι οι υπάλληλοί μας αναζήτησαν εθελοντικά εργασία σε μας. Όλοι οι εργαζόμενοι προσλαμβάνονται για μια συγκεκριμένη εργασία και μπορούν να αναζητήσουν άλλη εργασία ανά πάσα στιγμή. Σε περίπτωση που ο εργαζόμενος αποχωρήσει από την εργασία του (εκτός από οποιονδήποτε λόγο ασφαλείας), η εταιρεία δεν μπορεί να αποτρέψει ή να αναβάλει την αποχώρησή του. Όλα τα αρχεία και οι πληροφορίες των εργαζομένων μας προστατεύονται και τηρούνται εμπιστευτικά.

 1. Παιδική Εργασία (Ανήλικος Υπάλληλος)

Η παιδική εργασία δεν είναι αποδεκτή στο χώρο εργασίας μας. Εκτός από τις υποχρεωτικές καταστάσεις όπως η εκπαίδευση των φοιτητών, λαμβάνεται υπόψη και τηρείται το ελάχιστο όριο ηλικίας που καθορίζεται από την εθνική και διεθνή νομοθεσία.

 1. Διακρίσεις (Προσέγγιση Ισότητας)

Εκτιμούμε όλους τους εργαζόμενους και τη συνεισφορά τους στους προμηθευτές και στους πελάτες της εταιρείας. Έχουμε μια μακροχρόνια δέσμευση για την καταπολέμηση των διακρίσεων και τις ίσες ευκαιρίες. Ως διοίκηση, διατηρούμε την εταιρεία μας απαλλαγμένη από διακρίσεις , σωματική ή λεκτική παρενόχληση με βάση τη φυλή, το φύλο, το χρώμα, την εθνικότητα, την κοινωνική καταγωγή, τη θρησκεία, την ηλικία, την αναπηρία, τις πολιτικές πεποιθήσεις ή οποιαδήποτε αξία που προστατεύεται από την ελληνική νομοθεσία. Η επιλογή προσωπικού για την επιχείρησή μας βασίζεται σε ελάχιστα προσόντα που ορίζονται σαφώς για κενές θέσεις εργασίας, απαιτήσεις εκπαίδευσης, ενδιαφέροντα, δεξιότητες και εργασιακή εμπειρία.

 1. Ηθική επιχειρηματική συμπεριφορά

Η επιχείρησή μας δεν ανέχεται καμία μορφή διαφθοράς, απάτης, υπεξαίρεσης ή δωροδοκίας. Όποιος εργαζόμενος διαπιστωθεί ότι δεν συμμορφώνεται με αυτήν την πολιτική θα υπόκειται σε νομικές και αστικές συνέπειες . 

 1. Ώρες εργασίας και μισθοί (ημερομίσθιο / μισθός)

Η Εταιρεία μας προσφέρει στους εργαζομένους της ανταγωνιστικούς μισθούς σε σχέση με τον κλάδο και την τοπική αγορά εργασίας. Οι πρακτικές μας πραγματοποιούνται σε πλήρη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία και τις συμβάσεις εργασίας για μισθούς, ώρες εργασίας, υπερωρίες και παροχές. Προσφέρειεπίσης, στους υπαλλήλους μας ευκαιρίες να αναπτύξουν τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους, και αυτές οι προσπάθειες υποστηρίζονται προσφέροντας ευκαιρίες για προαγωγή όπου είναι δυνατόν.

 1. Υγεία και Ασφάλεια

Η Εταιρεία μας στοχεύει στη διασφάλιση της συνέχειας των εργαζομένων μας δημιουργώντας ένα ασφαλές, υγιές και παραγωγικό περιβάλλον εργασίας ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο έκθεσης σε ατυχήματα, τραυματισμούς και κάθε είδους παράγοντες που απειλούν την υγεία των εργαζομένων μας. Λαμβάνεται μέριμνα για την παροχή ενός εργασιακού περιβάλλοντος απαλλαγμένου από βία, παρενόχληση, απειλή, κακοποίηση και ενοχλητικές συνθήκες. Στην επιχείρησή μας εφαρμόζονται όλοι οι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία που ρυθμίζονται από τους νομικούς κανονισμούς της ελληνικής κυβέρνησης

 1. Απασχόληση αλλοδαπών εργαζομένων (Απασχόληση αλλοδαπών εργαζομένων)

Οι συμβάσεις εργασίας για αλλοδαπούς υπηκόους που εργάζονται ή θα απασχοληθούν στην επιχείρησή μας είναι σύμφωνες με τους νόμους μας . Όλες οι προσωπικές συναλλαγές από την πρόσληψη έως την καταγγελία πραγματοποιούνται σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία. Τα νόμιμα δικαιώματα των αλλοδαπών εργαζομένων στην εργασία προστατεύονται από την εταιρεία μας. Η επιχείρησή μας δεν απασχολεί παράνομους εργάτες (όποιος δεν έχει νόμιμα δικαιώματα να ζει ή να εργάζεται στην Ελλάδα).

 1. Ημέρες ξεκούρασης και αργίες

Οι εργαζόμενοί μας δεν στερούνται ανάπαυσης και επίσημων αργιών στο πλαίσιο των νόμιμων δικαιωμάτων τους.

 1. Προσλήψεις και Απασχόληση

Οι κενές θέσεις υπαλλήλων που απαιτούνται στην εταιρεία καθορίζονται σύμφωνα με τη διοίκηση της Εταιρείας μας. Η πρόσληψη / απασχόληση πραγματοποιείται από τη διοίκηση της εταιρείας σύμφωνα με τους νόμους και στο πλαίσιο ορισμένων κανόνων (εξισωτική προσέγγιση, άδεια, μισθός, διακοπές, σύμβαση εργασίας κ.λπ.).

 1. Συμβάσεις εργασίας

Συντάσσεται «Σύμβαση Εργασίας Αορίστου Χρόνου» μεταξύ της επιχείρησής μας και του ατόμου που θα απασχοληθεί, σύμφωνα με τον χώρο εργασίας και τη νομοθεσία, που περιέχει τους όρους που προσφέρονται στο υποψήφιο προσωπικό. Αυτή η σύμβαση υπογράφεται από το προσωπικό που συμφωνεί να αναλάβει τη θέση εργασίας. Αντίγραφο της σύμβασης εργασίας δίνεται στον εργαζόμενο έναντι υπογραφής και όλοι οι κανόνες που απαιτούνται από την επιχείρηση / εργασία μεταφέρονται στο αρμόδιο προσωπικό με την εκπαίδευση προσανατολισμού.

 1. Εργασία και Εργασιακή Πειθαρχία

Οι πειθαρχικοί κανόνες που καθορίζονται από τη Διοίκηση εφαρμόζονται από την εταιρεία μας. Η εταιρεία δεν μπορεί να επιβάλει κυρώσεις ή περικοπές μισθών με οποιονδήποτε τρόπο για να πειθαρχήσει τους υπαλλήλους της. Όλοι οι υπάλληλοί μας εκτελούν την εργασία τους σύμφωνα με τις οδηγίες των κανόνων εργασίας.

 1. Προστασία Περιβάλλοντος

Η Εταιρεία μας διαχειρίζεται όλες τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που μπορεί να προκύψουν από τις δραστηριότητές μας με αίσθημα ευθύνης. Σε όλες τις δραστηριότητές μας, καθορίζουμε και υλοποιούμε όλες τις κατηγορίες δραστηριοτήτων βελτίωσης και ανάπτυξης που θα εξαλείψουν ή θα ελαχιστοποιήσουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και θα χρησιμοποιήσουν τους φυσικούς πόρους με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο.

Αυτό το έγγραφο πολιτικής έχει ετοιμαστεί και μοιράζεται σε όλους τους υπαλλήλους μας, όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς και όλους τους επιχειρηματικούς μας εταίρους για μια σαφή δέσμευση ότι η Εταιρεία μας θα εκπληρώσει όλες τις ευθύνες της για έναν καλύτερο κόσμο και μέλλον. Η εταιρεία μας τηρεί τις ακόλουθες αρχές στα πλαίσια της προστασίας του περιβάλλοντος.

* Τη μείωση των απορριμμάτων στην παραγωγή και τη συσκευασία.

* Την Εξοικονόμηση ενέργειας όπου είναι δυνατόν.

* Την παροχή καθαρών και ασφαλών συνθηκών εργασίας εντός και εκτός της επιχείρησης.

* Την ανακύκλωση όλου του χαρτιού και του πλαστικού.

 

Η Ανώτατη Διοίκηση

Δεκέμβριος 2022

Μετάβαση στο περιεχόμενο